MSIG : ประกันภัยโรคมะเร็ง Cancer Fix

Promotion - แจก Code ลดราคา ประกันภัย

แผนประกันภัยโรคมะเร็ง Simple Fix

ให้ความคุ้มครองทันทีเมื่อตรวจพบโรคมะเร็งทุกระยะ

 • คุ้มครองการตรวจพบโรคมะเร็งเป็นครั้งแรก
 • คุ้มครองมะเร็งผิวหนัง20%
 • เบี้ยประกันภัยคงที่ตามอายุแรกเข้าตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 • รับประกันภัยตั้งแต่อายุ1-54ปีบริบูรณ์(ต่ออายุได้ถึง64ปีบริบูรณ์)
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

แผนประกันภัยโรคมะเร็งFullFix

ให้คุณอุ่นใจมากยิ่งขึ้นหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษา

 • คุ้มครองการตรวจพบโรคมะเร็งเป็นครั้งแรก
 • คุ้มครองค่าใช้จ่ายการทำเคมีบำบัดหรือรังสีรักษา
 • คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัยซ้ำ
 • เบี้ยประกันภัยคงที่ตามอายุแรกเข้าตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 • รับประกันภัยตั้งแต่อายุ1-54ปีบริบูรณ์ (ต่ออายุได้ถึง64ปีบริบูรณ์)
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ