GPSC ติดอันดับ BRONZE CLASS องค์กรยั่งยืน

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า บริษัทที่ได้รางวัล S&P Global Sustainability Award ในระดับ Bronze Class และได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน Sustainability Yearbook 2022 จากการประเมินของ S&P Global เป็นปีที่สอง ที่ได้รับการประเมินให้เป็นธุรกิจที่มีความโดดเด่นในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ด้วยคะแนนรวมในมิติด้านสังคมสูงที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้า (Electric Utilities) ถือเป็นเป้าหมายในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากล ในด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานเพื่อความยั่งยืน

“เป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่ได้รับการยอมรับในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนระดับสากลจากรางวัล S&P Global Sustainability Award ระดับ Bronze Class จากการประเมินของ S&P Global สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของ GPSC ในการจัดการตามแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) แม้ว่าต้องเผชิญกับปัจจัยต่างๆ ทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และนโยบายรัฐในการประกาศเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ที่เข้มข้นและเร็วขึ้นกว่าเดิม”

ทั้งนี้ GPSC ได้ปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในระยะยาวภายใต้กลยุทธ์ 4S ประกอบด้วย S1: การเสริมจุดแข็งและขยายการให้บริการในธุรกิจหลัก (Strengthen and Expand the Core) S2: การเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน (Scale – up Green Energy) S3: การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ และธุรกิจที่เกี่ยวกับแบตเตอรี่ (S-Curve & Batteries) และ S4: การให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Shift to Customer – Centric Solutions) รวมทั้งการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน

การจัดทำ Sustainability Yearbook เกิดขึ้นจากการประเมินด้านความยั่งยืนระดับโลกของ S&P Global ที่มีการประเมินบริษัทมากกว่า 7,000 บริษัท จาก 61 อุตสาหกรรมทั่วโลก โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลการประเมินจะเรียงตาม Percentile โดยองค์กรที่ได้คะแนนสูงสุด 15% แรกของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมจะถูกจัดรายชื่อให้อยู่ใน Sustainability Yearbook โดยมีเกณฑ์รางวัลแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ Gold Class (คะแนนอยู่ในช่วง 1% ของบริษัทที่ได้คะแนนสูงสุด) ระดับ Silver Class (คะแนนอยู่ในช่วง 1-5% ของบริษัทที่ได้คะแนนสูงสุด) และระดับ Bronze Class (คะแนนอยู่ในช่วง 5-10% ของบริษัทที่ได้คะแนนสูงสุด) ซึ่งจะได้รับความสนใจจากนักลงทุน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business